Numerologia

Inną formą pomocy jest n u m e r o l o g i a . Człowiek od zarania cywilizacji używa liczb, wiedząc, że analiza życia ludzkiego jest im podporządkowana. Liczby są żywymi silami, każda posiada określoną wibrację – energię którą emituje. Ta energia ma wpływ na wszystko, co istnieje. Siła ta modeluje również człowieka, modeluje jego charakter i przeznaczenie – jest to matematyczne modelowanie nas samych i otaczającego nas świata. Każdy z nas urodził się ( nie mając na to żadnego wpływu), w wyznaczonym zgodnie z planem Wszechświata dniu i pod wpływem wibracji momentu i miejsca . I tak przez cale życie jesteśmy – będziemy pod wpływem wibracji liczb, stanowiących siłę napędową i będącą ważnym elementem naszej osobowości. Liczby są wciąż najdoskonalszym , wolnym od ciężaru materii obrazem
R z e c z y w i s t o ś c i.
Numerologia – to dobrze działające narzędzie ułatwiające wniknięcie w psychikę i problemy klientów, a przez to skuteczniejszą dla nich pomoc. Ażeby przeanalizować – przeprowadzić analizę charakteru i osobowości człowieka, umocnić jego naturalne / pozytywne/ cechy wrodzone, zdolności, często złagodzić konfliktowy, depresyjny charakter , dodanie pewności osobie słabej, mając datę urodzenia, imiona, nazwiska - tworzymy liczbowy schemat towarzyszący człowiekowi od narodzin do śmierci. Tu nie ma magii, lecz prosta kalkulacja matematyczna. Tworzymy portret numerologiczny człowieka , odnajdujemy drogę karmiczną, średnią karmiczną, liczbę przeznaczenia i wiele, wiele innych informacji opisujących człowieka i poprzez wniesienie pewnych zmian -istnieje możliwość poprawienia losu lub zdrowia.
Tu wspomnę o ogromnie ważnej dziedzinie numerologii, pozwalającej na podstawie stworzonego portretu numerologicznego - zdiagnozować i prognozować stan zdrowia człowieka. Tutaj czynimy to w dwojaki sposób : jeden zwany „Drzewem Życia” – liczby wpisane w sylwetkę człowieka zwane z hebrajska s e f i r o t a m i . Ich rozłożenie na sylwetce odpowiada organom ciała. W miejsce wzorcowych sefirów , wpisuje się wartości liczb karmicznych /10-ty sefira – to najczęściej zawierający liczbę przeznaczenia lub wyraz własny. ; drugim doskonalszym sposobem oceny predyspozycji zdrowotnych człowieka, jest wywodząca się z kultury chińskiej konstrukcja numerologicznego modelu człowieka zawartego w Kwadracie Saturna, gdzie każda liczba z przypisanych człowiekowi liczb karmicznych ma swoje korespondencje medyczne. Na tym Kwadracie szkolono / i nadal się szkoli/, wzbudzających powszechny podziw w świecie lekarzy chińskich. Tu dla dokładniejszej oceny należy uświadomić sobie, że w chińskiej medycynie organy ciała wyobrażają procesy w nim przebiegające, np. nogi i kręgosłup – to integralność i spoistość organizmu jako całości ; śledziona i żołądek – to wszelkie procesy wchłaniania, trawienia i przyswajania pokarmów w organizmie; nerki – to całość procesów wydalania i oczyszczania ; płuca – to całość procesu oddychania a układ nerwowy – to stan fizyczny nerwów oraz sprawność neurologiczna tego układu jako całości. Oceniamy, które pole kwadratu jest znacząco słabsze lub znacząco silniejsze od pozostałych. Organ symbolizowany tym polem staje się potencjalnym źródłem zagrożeń, należy się wnikliwie tej analizie przyjrzeć i podjąć właściwe działania poprawiające zaistniały wynik.

kontakt